[ Home ]
[ INSTALATIE GAZ ]
[ INSTALATIE APA ]
[ CENTRALA TERMICA ]
[ CONTACT ]
instalatii
        INFORMATII - INSTALATII GAZE pentru UTILIZATORI CASNICI SI INDUSTRIALI
instalatii
 
 
 

INFORMATII GENERALE DISTRIGAZ SUD

1. INFORMATII – CONSULTANTA
2. INTRODUCEREA GAZELOR (INSTALATII NOI)
3. MODIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE EXISTENTE
4. CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE
5. AUTORIZAREA I.S.C.I.R. PENTRU CENTRALE
6. DREPTURI SI OBLIGATII
7. ALIMENTAREA CU GAZE A UNEI LOCUINTE


 

SERVICII PRESTATE

- extinderi de instalatii gaze stradale si orasenesti;
- racordari ale consumatorilor la reteaua de gaze ;
- intocmirea documentatiei in conformitate cu prevederile legale;
- proiectare instalatii gaze;
- avizare proiectelor de instalatii gaze;
- executie de instalatii gaze;
- modificari de instalatii gaze;
- punere in functiune a instalatiilor de gaze;
- garantie si post-garantie a instalatiilor de gaze.

                                                                                             [ CONTACT ]   

 
 

1. INFORMATII – CONSULTANTA - DISTRIGAZ SUD

- In principiu, orice gen de informatie legata de utilizarea gazelor naturale poate fi solicitata în scris societatii de distributie a gazelor naturale prin expediere postala sau prin depunerea unei petitii la registratura, societatea de distributie având obligatia de a raspunde în termenul legal de 30 de zile calendaristice socotite de la data primirii/ înregistrarii scrisorii/ petitiei.

- Informatii telefonice privind consumul de gaze naturale realizat si facturat

- Informatii telefonice privind întreruperea temporara a alimentarii cu gaze

- Informatii telefonice privind constatarea unor anomalii sau scapari de gaze

- In cazul în care se constata anomalii în functionarea aparatului de masurare (contorului), consumatorul are obligatia de a apela la serviciul de reclamatii si interventii; în cazul în care sesizarea se dovedeste a fi fost neîntemeiata se percepe tarif de verificare.

- In cazul în care constata scapari de gaze în instalatia de utilizare, consumatorul are obligatia de a anunta telefonic serviciul permanent.

- Furnizorul de gaze naturale are obligatia de a efectua verificarea (o data la 2 ani) si revizia (o data la 10 ani) instalatiei de utilizare (instalatia interioara) conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/ 2004. Consumatorul poate solicita oricâte revizii suplimentare doreste, contra cost.

 

 2. INTRODUCEREA GAZELOR (INSTALATII NOI)                                                        - contact -   sus

- In conformitate cu H.G. nr. 1043/ 1.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693/ 02.08.2004) si cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/ 2004, orice instalatie noua de gaze naturale trebuie sa aiba în mod obligatoriu acordul de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze. Acordul de acces permite beneficiarului sa încheie Contractul de proiectare si executie a lucrarii cu una din firmele autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) pentru proiectarea si executia instalatiilor de gaze naturale. Inainte de începerea propriu-zisa a lucrarilor de executie, instalatorul autorizat are obligatia de a depune la Serviciul Tehnic al furnizorului documentatia tehnica, în vederea obtinerii avizului tehnic. Punerea în functiune si receptia lucrarii se face de catre personalul de specialitate al furnizorului.

 

CARE ESTE METODOLOGIA DE INTRODUCERE A GAZELOR DACA PE STRADA NU EXISTA CONDUCTA DE GAZE ?
Pentru introducerea gazelor naturale prin extinderea conductei de gaze stradale trebuie parcursi, în conditiile legii, urmatorii pasi:

(1) Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr.1). Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr. 2) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr. 2).

(2) In functie de rezultatul analizei de eficienta economica a proiectului conductei stradale precum si a posibilitatilor investitionale, accesul solicitantului la sistemul de distributie poate fi acceptat (prin eliberarea Acordului de acces) sau refuzat. In cazul acceptarii, investitia se suporta integral de furnizor. In conditiile lipsei fezabilitatii economice a proiectului conductei stradale, solicitantul poate participa, în conformitate cu art. 65, alin.(2) din Legea Gazelor (Legea nr. 351/ 14.07.2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 679/ 28.07.2004), la cofinantarea lucrarilor necesare pentru conectarea la sistemul de distributie gaze naturale.

In cazul în care solicitantul este interesat în cofinantarea investitiei necesare pentru conectarea la sistemul de distributie gaze naturale, acesta trebuie sa-si comunice în scris acordul în acest sens. In urma primirii acordului solicitantului de a participa la cofinantarea lucrarilor necesare, se va proceda la efectuarea lucrarilor de proiectare si la elaborarea proiectului tehnic de realizare a conductelor de distributie aferente investitiei.

Distribuitorul va suporta costurile legate de realizarea proiectului tehnic (inclusiv acordarea de asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarilor de realizare a investitiei, precum si obtinerea avizelor si Autorizatiei de construire necesare), aceste costuri urmând a reprezenta parte din costurile suportate de furnizor în cazul realizarii investitiei. Dupa finalizarea proiectului tehnic furnizorul îl va informa pe solicitant asupra costurilor totale ale investitiei precum si asupra partii din aceste costuri care ar urma sa fie cofinantata de catre solicitant.

(3) Dupa obtinerea Acordului de acces, completarea si depunerea de catre solicitant a cererii de racordare la sistemul de distributie gaze naturale (conf. Anexei nr. 3 pentru persoane fizice si conf. Anexei nr. 4 pentru persoane juridice) . Aceasta cerere se depune într-un termen-limita de 60 de zile de la data obtinerii Acordului de acces (termen dupa care Acordul de acces îsi pierde valabilitatea). Dupa depunerea cererii de racordare furnizorul are obligatia de a comunica tariful de racordare si, în cazul achitarii acestuia, de a pune la dispozitia solicitantului Contractul de racordare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare.

(4) Incheierea de catre solicitant a Contractului de racordare (Conform Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si Anexei 4 la acesta, aprobat prin HG nr.1043/ 2004 si publicat în Monitorul Oficial nr. 693/ 02.08.2004) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare (cu achitarea în prealabil a tarifului de racordare).

(5) In baza Contractului de racordare furnizorul va asigura contra cost proiectarea si executarea instalatiei de racordare (bransamentului) în regie proprie sau prin intermediul agentilor economici autorizati de catre A.N.R.G.N. Selectarea agentului economic va fi realizata în sistem concurential (prin licitatie publica, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare).

(6) Dupa receptia instalatiei de racordare (bransamentului), pentru proiectarea si executia instalatiei interioare de gaze (conform datelor tehnice stipulate în Acordul de acces) solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de A.N.R.G.N.. Proiectul si executia instalatiei interioare de gaze vor fi realizate pe cheltuiala solicitantului.

(7) Dupa receptia instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul va încheia cu furnizorul un Contract de furnizare gaze naturale (conform unui Contract-cadru reglementat), în baza caruia va fi montat contorul de gaze si va începe furnizarea gazelor naturale la noua adresa de consum.


CARE ESTE METODOLOGIA DE INTRODUCERE A GAZELOR DACA PE STRADA EXISTA CONDUCTA DE GAZE, DAR IMOBILUL NU ARE BRANSAMENT ?
Pentru introducerea gazelor naturale în cazul existentei conductei stradale dar a lipsei bransamentului (imobil neracordat) trebuie parcursi, în conditiile legii, pasii prezentati mai sus, mai putin pasul 2, care va avea urmatoarea formulare:

(2) Eliberarea de catre furnizor a unui raspuns în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii (Acordul de acces).

 

3. MODIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE EXISTENTE                                               - contact -    sus

- In conformitate cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/ 2004, orice modificare a instalatiei de gaze existente, inclusiv a înlocuirii unor receptori, se face în mod obligatoriu în baza acordului de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze (în cazul unei modificari de instalatie fara marire de debit nu este necesar Acordul de acces).

 CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE EXISTENTE IN CAZUL MARIRII DEBITULUI (DE EXEMPLU, PENTRU MONTAREA UNEI CENTRALE TERMICE MURALE) ?

- Pentru marirea debitului instalatiei de utilizare (de exemplu, în vederea montarii unei centrale termice murale) trebuie parcursi, în conditiile legii, urmatorii pasi:

(1) Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr.1) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr.1). Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului în vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate (conf. Anexei nr. 2) pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale (la care se anexeaza documentele prevazute în Anexa nr. 2).

(2) Eliberarea de catre furnizor a Acordului de acces în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii.

(3) Pentru proiectarea si executia modificarii instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.).

 CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE EXISTENTE FARA MARIREA DEBITULUI (CU PASTRAREA NUMARULUI DE FOCURI APROBAT) ?

- Pentru modificarea instalatiei de utilizare fara marire de debit (cu pastrarea numarului de focuri aprobat) trebuie parcursi, în conditiile legii, urmatorii pasi:

(1) Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului si depunerea unei cereri în acest sens (la care se anexeaza copie dupa B.I./ C.I., copie dupa actul de detinere a spatiului precum si, dupa caz, acordul scris al proprietarului). Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului si depunerea unei cereri în acest sens (la care se anexeaza copie dupa certificatul de înmatriculare, copie dupa actul de detinere a spatiului precum si, dupa caz, acordul scris al proprietarului).

(2) Eliberarea Avizului de solutie tehnica de catre Serviciul Tehnic în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii.

(3) Pentru proiectarea si executia modificarii instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) .

 CARE ESTE METODOLOGIA DE MODIFICARE A UNEI INSTALATII DE UTILIZARE IN VEDEREA SEPARARII CONSUMURILOR (CU MONTAREA DE CONTOARE DE APARTAMENT) ?

- Pasii care trebuie parcursi în acest caz sunt aceiasi ca mai sus (modificare de instalatie fara marirea debitului).

- Reglementarile în vigoare nu permit montarea de contori “pasanti” (respectiv contori suplimentari de apartament, cu mentinerea contorului comun de scara).

- Montarea unui contor individual de apartament presupune executarea unei lucrari de separare a instalatiei de alimentare cu gaze, prin instalarea unei noi coloane montante. In vederea realizarii lucrarii de separare a instalatiei de gaze si de montare a contorului individual de apartament trebuie depusa în prealabil o cerere la societatea noastra.

- Proiectarea si executia lucrarii de separare se poate face, pe cheltuiala beneficiarului, de catre una din firmele autorizate în acest sens de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.). Dupa executia si receptia lucrarii de separare, fiecare nou beneficiar va încheia un Contract de furnizare gaze naturale în baza caruia se va monta contorul individual de apartament.

- Aparatul de masurare (contorul) este proprietatea Furnizorului (Art.9, lit.j, din Contractul de furnizare gaze naturale), prin urmare montarea acestuia nu implica nici o cheltuiala din partea consumatorului.

- In situatia în care în imobil exista locatari care nu doresc separarea, instalarea noii coloane montante nu presupune în mod obligatoriu demontarea coloanei montante existente, acesti locatari putând ramâne racordati la vechea coloana o perioada nedefinita de timp, continuând sa consume gaze pe vechiul contor (comun). Daca unul din locatarii care initial au optat sa ramâna racordati pe vechea coloana doreste sa se separe ulterior de vechea instalatie (în vederea montarii contorului individual de gaze), acesta trebuie sa achite investitorilor initiali (proprietarilor noii coloane montante) o cota-parte din investitia initiala.

 CUM TREBUIE SA PROCEDEZE SOLICITANTUL IN SITUATIA IN CARE EXISTA INVESTITORI INITIALI ?

- In situatia în care exista investitori initiali solicitantul trebuie sa suporte o cota-parte din investitie, platibila acestora sub forma de despagubire.

- Cuantumul cotei-parti se stabileste, în baza devizului lucrarii, de catre investitorul initial si viitorul beneficiar fie pe cale amiabila, fie prin hotarâre judecatoreasca, urmând ca ulterior investitorul initial sa comunice furnizorului de gaze acordul sau privind racordarea viitorului beneficiar. Furnizorul de gaze nu are nici un fel de atributii si metodologii de calcul privitor la cuantumul diverselor cote-parti din valoarea investitiei, platibile investitorilor initiali sau anteriori de catre beneficiarii ulteriori.

- Legea Gazelor nr. 351/ 14 iulie 2004 (publicata în Monitorul Oficial nr. 679/ 28.07.2004) prevede la Art.85, alin.(1), lit.(g): “Societatea de distributie a gazelor naturale ……. are dreptul ……..…. sa asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii: 1. Prezentarea acceptului proprietarului; sau 2. Prezentarea acordului solicitantului de acces privind despagubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezuma atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, sa îl despagubeasca pe proprietar pentru partea ce îi revine din investitia facuta”. Astfel, conform Legii Gazelor, se elibereaza acordul de acces la reteaua de distributie unui solicitant în baza prezentarii de catre acesta a unei.

Declaratii notariale din care sa rezulte angajamentul solicitantului de a-si achita cota-parte din investitie catre investitorii initiali.

 

4. CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE                                                        - contact -    sus

- Conform Legii nr.463/ 2001, Art.20^5, alin.2, furnizarea gazelor naturale se poate face doar în baza de Contracte de furnizare valabil semnate de catre furnizor si consumator. Contractele-cadru de furnizare gaze naturale pentru cele doua categorii de consumatori captivi (casnici - inclusiv Asociatii de Proprietari -, si noncasnici) au fost actualizate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) prin Decizia nr.182/ 10.03.2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225/17.03.2005 si prin Decizia nr.308/30.03.2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292/ 07.04.2005. Ambele Decizii pot fi accesate pe internet la adresa www.anrgn.ro .

- Contractul de furnizare gaze naturale se încheie de catre viitorul consumator (personal sau prin împuternicit legal) în baza prezentarii unor documente care sa ateste calitatea solicitantului de consumator legal de gaze naturale. Aceste documente difera în functie de categoria de consumator în care se încadreaza solicitantul.

5. AUTORIZAREA I.S.C.I.R. PENTRU CENTRALE TERMICE MURALE                                 - contact -   sus

- In conformitate cu Ordinul M.I.R. nr. 397/ 22.08.2002 privind aprobarea Prescriptiei Tehnice PT-A1/ 2002 intitulata “Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 674/ 11.09.2002, consumatorul are obligatia de a efectua, prin intermediul agentilor economici autorizati de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.), verificarea aparatelor de utilizare destinate producerii de apa calda menajera si a cazanelor pentru încalzire centrala, atât pentru aparatele de utilizare noi cât si pentru cele puse în functiune înainte de intrarea în vigoare a Prescriptiei si sa obtina autorizarea pentru functionare pâna la data de 1 septembrie 2004. Ulterior, conform Ordinului M.E.C. nr. 610/ 19.08.2004, termenul-limita pentru obtinerea autorizarii de functionare a aparatelor de utilizare destinate producerii de apa calda menajera si a cazanelor pentru încalzire centrala s-a extins pâna la 31.12.2005.

 

6. DREPTURI SI OBLIGATII                                                                                            - contact -   sus

AI DREPTUL DE:
- A beneficia de furnizarea gazelor naturale in mod continuu si in conditii de calitate, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare;
- A fi anuntat de intreruperile programate in alimentarea cu gaze naturale si de durata acestora;
- A beneficia de masurarea cantitatilor de gaze naturale exclusiv prin contoare/sisteme/echipamente de masurare, certificate in conformitate cu reglementarile metrologice in vigoare la data instalarii;
- A ti se recalcula consumul de gaze naturale, atunci cand se constata defectarea contorului, in conformitate cu modul de recalculare prevazut in anexa la contractul de furnizare;
- A beneficia, pe cheltuiala furnizorului de gaze, de verificarea metrologica periodica a aparatelor si echipamentelor de masurare a debitelor de gaze naturale, inclusiv de repararea acestora;
- A beneficia, pe cheltuiala proprie, de verificarile si reviziile periodice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care se gasesc pe proprietatea ta, operatiile fiind efectuate de catre operatorul de distributie.

AI INDATORIREA DE:
- A achita integral si la termen contravaloarea facturii de gaze naturale;
- A nu permite altor persoane sa se racordeze la instalatia ta de gaze naturale, decat cu avizul furnizorului;
- A permite accesul imputernicitului furnizorului la punctul de masurare, pentru citirea indexului contorului si pentru a efectua verificarea sau revizia periodica a instalatiei de utilizare;
- A efectua modificarile sau extinderile instalatiei care utilizeaza in functionare gaze naturale numai cu obtinerea aprobarilor legale si numai cu agenti economici autoriza ti de ANRGN;
- A sesiza imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constati in functionarea contorului de masurare sau a instalatiei de utilizare.

7. ALIMENTAREA CU GAZ A UNEI LOCUINTE                                                                 - contact -  sus

� Demersurile care trebuie intreprinse de consumatorii rezidentiali pentru alimentarea cu gaze a unei locuinte noi sau in cazul unui schimb de locuinta:

 Detinatorul spatiului (proprietar/chirias) se adreseaza cu o cerere, la care anexeaza copia actului care atesta detinerea spatiului (extras CF sau contract de inchiriere)
  In baza avizului primit, se comanda proiectul de executie la o firma autorizata de ANRGN pentru lucrari in gaze
Proiectul intocmit de firma autorizata ANRGN pentru proiectare se insuseste de catre firma autorizata de ANRGN pentru executie si se depune la furnizor pentru aprobarea executiei
  Dupa aprobarea executiei se poate efectua lucrarea, ulterior se face receptia si punerea in functiune a instalatiilor.
  Urmatorul pas este incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale
In cazul schimbului de locuinta, se identifica doua situatii:

- Daca nu se doreste schimbarea receptorilor, se intocmeste contractul cu furnizorul pe numele noului proprietar
- Daca se inlocuiesc receptorii, se fac toate demersurile prezentate la alimentarea cu gaze a unei noi locuinte.


   
 
 
 
 
   
 
 
2003-2014 instalatii-apa-gaze.ro
Firma instalatii apa gaze Bucuresti